Category Archives: Språk

Påståenden

När vi vill analysera mer komplicerat språk än enskilda ord är nästa steg att titta på satser. En sats är den minsta kombinationen av ord som betyder något. Det finns en mängd olika typer av satser, som fyller olika funktioner, och filosofer har analyserat dem ingående, men inom själva filosofin och vetenskapen är man mest intresserad av de satser som påstår något. Ett påstående måste som minst innehålla ett subjekt samt ett predikat som beskriver en egenskap hos subjektet. Detta kan göras på två olika sätt, och därför delar vi upp påståenden i två typer.

Sakpåståenden beskriver hur något är, hävdar att något är ett faktum. De säger något som går att kontrollera, åtminstone i princip. Ett sakpåstående är antingen sant eller falskt, och det är världen som gör det så, inte åsikter. Sanning kan vara svårt att definiera, likaså hur vi vet om något är sant. Men poängen är att vilken sanningsteori vi än har, så är sakpåståenden sådana som kan kontrolleras mot den. Dessa påståenden kan vara villkorade på olika sätt, och vi kan markera att vi inte är helt säkra på dem med kvalifikationer som ”antagligen”, ”kanske”, eller ”jag tror”.

Värdepåståenden bygger som lätt kan inses på värderingar. Ofta är dessa värderingar moraliska eller estetiska till sin natur. Det som utskiljer dem är att de inte kan få sin sanning bekräftad genom jämförelse med en yttervärld, de är rena konstruktioner av våra medvetanden. Notera att man kan göra ett sakpåstående som handlar om värderingar utan att självt vara en värdering, till exempel när man beskriver någons åsikter. Värdepåståenden argumenterar vi kring i termer av deras rimlighet, istället för sanning. Rimlighet är om möjligt ännu svårare att definiera än sanning, men här kommer ett försök: något jag anser rimligt är något jag kan tänka mig att leva med, medan en sanning är något jag tvingas att leva med.

Annonser

Argumentationsknep

Det är en sak att veta hur bra argument formuleras, men hur kan vi känna igen och bemöta de dåliga? Ingen lista över argumentationsknep (som de kallas när man antar att debattörer medvetet försöker luras) kan bli fullständig, men jag skall ta upp de vanligaste typerna av tankefel.

Man kan se det som att alla dåliga argument på något sätt misslyckas med att följa reglerna för logiska resonemang. Hållbarhet definierade vi ju som att något är antingen sant (vilket betyder att det är en deduktiv slutsats) eller sannolikt (vilket betyder att det följer av en väl underbyggd induktion). Relevans handlar om att slutledningar inte skall innehålla några premisser som saknar koppling till resten av resonemanget.

Dålig relevans

Det kanske vanligaste felet vad gäller relevans är att ta upp egenskaper hos någon person, när dessa egenskaper inte har med saken att göra. Jag har redan nämnt personangrepp (ad hominem), vilket är den smutskastande versionen av detta. Ett auktoritetsargument (ab auctoritate) är den andra sidan av myntet, när man stöder sig på någons expertis eller status trots att denne egentligen inte är insatt i den aktuella frågan. Det som i retorik kallas ethos-bevisning faller lätt i den här fällan: om jag som talare förväntar mig att publiken skall tro på mig bara för att jag är en hygglig prick i allmänhet, är det oftast ett irrelevant argument.

Om ”auktoriteten” som det vädjas till är en slags allmänt försanthållande eller sunt förnuft, så är det ett majoritetsargument (ad populum). Felet med detta är att vad en majoritet tror ofta inte är relevant för sanningen.

En annan retorisk teknik som riskerar att leda fel är pathos-bevisningen. Att väcka känslor behöver inte vara förbjudet, vissa ämnen kan knappast undvika att göra det. Det som kallas känsloargument (ad passiones) är bara när de emotionella reaktionerna (andras eller egna) i sin tur används för att bevisa någon sakfråga, vilket de inte logiskt kan göra – värdepåståenden är inte relevanta argument för sakpåståenden.

Dålig deduktion

Det snabbaste sättet att förstöra en deduktion är att ställa upp ohållbara premisser. I inlägget om semantik har jag redan nämnt övertalningsdefinition, en medveten teknik för att smyga in en premiss som man vet att mottagarna inte skulle acceptera annars. Besläktat med detta är uppställandet av ett falskt dilemma: att artificiellt begränsa valmöjligheterna till å ena sidan det man själv önskar, å andra sidan något uppenbart dåligt.

Fel som har med slutledningsreglerna att göra kan vara svårare att upptäcka om man inte tänker efter hur deduktionen egentligen ser ut. Ett cirkelargument (petitio principii) är en deduktion där slutsatsen bara upprepar en premiss. Med andra ord förutsätts det som skulle bevisas, även om denna förutsättning kamoufleras, och ingenting bevisas egentligen. Slutledningen är formellt korrekt men i praktiken innehållslös.

När det istället finns ett tankefel mellan premisserna och slutsatsen är det ofta för att man antagit ett falskt orsakssamband (post hoc ergo propter hoc) – om en sak händer efter en annan tror man lätt att den första händelsen är orsak till den andra. Alternativt, om två fenomen uppträder samtidigt måste de vara relaterade. Men ingen av dessa slutsatser är logiskt nödvändig.

Dålig induktion

Induktiva resonemang blir alltid opålitliga om det finns otillräcklig data. Typexemplet jag använde på detta var ensidigt urval, vilket är när man blundar för information som kunde motbevisa tesen. Detta beror ofta på vad psykologer kallar confirmation bias (jag känner inte till någon bra svensk översättning), vilket betyder att vi har en naturlig tendens att lättast se de fakta som stöder våra redan etablerade åsikter.

Om man inte ens bryr sig om att göra ett urval, utan går direkt från en eller en handfull av observationer till ett tvärsäkert påstående, kallar vi det en falsk generalisering. Ibland kan ni höra någon hänvisa till detta som ”anekdotisk bevisföring”, vilket är ett utslag av akademikerhumor. Skämtet ligger i att det är en absurd ordsammanställning – en anekdot kan så klart inte bevisa något.

Likaså är det en falsk analogi om man antar att bara för att två saker liknar varandra på ett eller ett fåtal sätt, kommer de att likna varandra på alla sätt. För att kunna dra en hållbar analogi måste man först belägga en mycket stor likhet på andra områden.

Den här listan går att utöka hur mycket som helst genom uppdelning av de knep jag nämnt i underkategorier, och det kan vara användbart om man vill sätta fingret på exakt hur ett visst fel har begåtts. Men när det bara gäller den egna tankehygienen tror jag det räcker med att ha dessa övergripande principer klara för sig.

Argumentationsöversikter

För att det skall bli så tydligt som möjligt hur en argumentation är uppbyggd brukar man göra en översikt som visar hur de olika argumenten logiskt förhåller sig till varandra. Detta kan göras på flera olika sätt, jag kommer här bara att visa ett av de vanligare.

Metoden går ut på att ge varje argument en kod bestående av bokstäver och siffror som visar dess plats i strukturen. Tesen som allting handlar om kallas T. Argument som är för tesen eller ett annat argument betecknas med ett P (för ”pro”) och de som är mot med ett C (för ”contra”). Dessutom används siffror för att särskilja argument som befinner sig på samma nivå av strukturen. Om man exempelvis har tre huvudargument för sin tes betecknas dessa P1, P2 och P3.

Huvudargument är alltså ganska enkla att beteckna, det blir något krångligare när det kommer till underargument. Ett sådant måste först beteckna vilken typ av argument det självt är, och sedan vilket annat argument det riktar sig till. Till exempel betyder C1P2 ”det första argumentet mot det andra argumentet för tesen”. Om man sedan hittar ett motargument till motargumentet, heter det C1C1P2. Lägger man dessutom till ett argument som stöder detta motargument kommer det att heta P1C1C1P2. Ibland får jag frågan varför man bygger på argumentkedjan åt vänster, alltså sätter nya koder framför de föregående istället för efter. Anledningarna är dels att man snabbt vill kunna se vilken typ det aktuella argumentet är, och därför skall det stå först, dels att man vill kunna utläsa koderna som en mening liknande den ovan. För att ta det längre exemplet: ”detta är det första argumentet för det första argumentet mot det första argumentet mot det andra argumentet för tesen”.

När alla argument skall ställas upp i en lista görs det också enligt en viss disposition. Tesen kommer naturligtvis först, därefter följer det första pro-argumentet. Om det argumentet har några underargument följer det första av dessa, har det i sin tur underargument kommer så det första av dessa, och så vidare. Principen är att man följer varje argumentkedja till sitt slut innan man börjar på en ny. Notera att detta bara gäller presentationen av strukturen – när man skall tänka ut alla argument behöver det inte göras i någon viss ordning.

Ett litet (ofullständigt) exempel på en översikt av detta slag:

T  Jag bör studera filosofi.

P1 Filosofi är roligt.

P1P1 Att lära sig nya saker är givande.

P2P1 Man träffar trevliga människor på en filosofikurs.

C1P1 Man kan väl inte göra saker bara för att de är roliga.

P2 Filosofi är nyttigt.

P1P2 Det är personligt utvecklande.

P1P1P2 Jag lär mig förstå hur jag själv och andra tänker.

P2P1P2 Jag lär mig att analysera argumentation.

P2P2 Det är användbart vid andra studier.

P1P2P2 Logiskt och kritiskt tänkande är alltid tillämpbart.

P2P2P2 Historiskt sett har all vetenskap sitt ursprung i filosofin.

C1P2P2P2 Men andra vetenskaper har utvecklats så att filosofi inte längre är relevant.

C1C1P2P2P2 De metodiska grundvalarna har inte förändrats, de är fortfarande filosofiska.

C1 Filosofi tjänar man inga pengar på.

C1C1 Pengar är inte det viktigaste i livet.

 

Efter uppställningen är klar, måste varje ingående argument analyseras för att se ifall det är hållbart och relevant. Därefter är det dags att dra en slutsats, ett samlat omdöme om ”vilken sida som vann”, alltså huruvida tesen skall antas eller förkastas.

Det enklaste sättet är att anta att alla (goda) argument är av ungefär samma vikt och helt enkelt räkna argumenten på pro- respektive contra-sidan. Vi tittar då på huvudargumenten och ser ifall de är stärkta eller försvagade av sina underargument.

Om vi tittar på det ovanstående exemplet, så har P1 två underargument pro och ett contra – det står alltså kvar, om än en aning försvagat. P2 har två underargument pro, som i sin tur är väl underbyggda – det finns ett contra-argument i kedjan under P2P2, men det blir i sin tur bemött. Alltså är P2 ett starkt argument. C1 har bara ett underargument contra, och är således väldigt svagt. Slutsatsen måste i detta exempel bli pro tesen.

Semantik

För att repetera: semantik handlar om att undersöka ordens funktion som tecken eller symboler för saker vi vill prata om. Modern språkfilosofi har uppmärksammat att ord och språk kan ha många andra funktioner förutom denna utpekande eller beskrivande funktion, men för att hålla det enkelt så här i början begränsar vi oss till de klassiska definitionerna just nu.

Vi tänker oss att ord hänvisar, refererar, till saker, och därför skiljer vi mellan ord och deras referens (andra termer för ungefär samma sak är omfång, extension eller denotation). Ett ords referens är den sak eller de saker i verkligheten som ordet syftar på. I normalfallet antas att om ett ord används är det egentligen referensen som diskuteras. Om vi vill tala om själva ordet sätter vi det inom citattecken. Alltså kan vi formulera meningar som den här: Referensen till ordet ”hund” är alla hundar. Eller den här: ”Hund” har fyra bokstäver.

Så långt är allt väl, men om vi trodde att referensen är den enda egenskap ett ord har skulle vi snabbt stöta på problem. Många ord har nämligen ingen referens. Exempelvis ”enhörning” som inte syftar på något verkligt, eller ”dront” som syftar på något som har varit verkligt men inte längre existerar. Det går också att tala om saker som inte finns ännu, men är tänkta att finnas i framtiden. Därför säger vi att ord har en egenskap till, som kallas betydelse (alternativa termer är mening, innehåll, intension eller konnotation). Betydelsen hos ett ord är en sammanfattning av alla de tankar eller föreställningar som vi kopplar till ordet.

Referenser är oftast tydliga eller uppenbara, men betydelser är det inte alltid. Ibland kan det vara oklart var gränsen för ett ords betydelse går, något som kallas vaghet. Några typer av ord som gärna är vaga är exempelvis kvaliteter och värderingar (”bra”, ”vackert” o.s.v.), beskrivningar av sinnesupplevelser (färger har vaga gränser för när de övergår i andra färger) och relativa mått (”liten”, ”många” etc.). I andra fall kan ett ord ha två eller flera möjliga betydelser som är klart skilda från varandra, och då säger vi att det är mångtydigt eller flertydigt. Till exempel kan ”sticka” syfta på ett föremål eller en handling – det kan till och med vara flera olika (men liknande) föremål och många helt olika handlingar. Ord som är vaga är det med nödvändighet, på grund av vilken slags ord de är, medan mångtydiga ord har blivit sådana under språkets historiska utveckling, genom glidningar i betydelse och ändrade användningar.

Varje möjlig version av ett vagt eller mångtydigt ords betydelse kallas en tolkning. Lägg för övrigt märke till att ordet ”tolkning” självt är mångtydigt och kan betyda antingen det jag just definierade det som, eller aktiviteten att tolka något. Men i det här sammanhanget används det alltså som ett substantiv. Handlingen att peka ut en bestämd tolkning heter istället precisering.

Precisering betyder att göra något mer exakt eller noggrant, och det förutsätter att man vet vilka de möjliga alternativen är. Om man istället måste börja från grunden med att förklara vad ett ord kan betyda gör man en definition, vilket betyder att göra något mer tydligt eller bestämt. Definitioner kan göras på många olika sätt, här följer de vanligaste typerna.

Utpekande (ostensiv): ”Det där är en X.” Att peka på ordets referens samtidigt som man säger det. Det här är sättet barn oftast lär sig nya ord.

Språkbruk eller ordbok (lexikalisk): ”X betyder vanligen …” Att utnyttja sin erfarenhet av vad som brukar menas, eller fråga talare av språket vad de menar, eller slå upp i ett lexikon vad ordet betyder. Ofta görs detta genom att ge en eller flera synonymer.

Förklarande (explikativ): ”Kännetecknen på X är …” Att göra en detaljerad avgränsning av det ordet beskriver. En uppräkning av egenskaper. Kan exempelvis hittas i uppslagsverk.

Tillfällig eller personlig eller enväldig (stipulativ): ”Med X menar jag …” Att på egen hand slå fast vad ett ord skall betyda i ett begränsat sammanhang. Gör inga anspråk på att vara allmängiltigt.

Övertalning (persuasiv): ”Alla vet vi ju att X betyder…” Att göra en stipulativ definition men låtsas att den är någon annan typ. Ofta använt knep för att smyga in värderingar i en diskussion som borde vara saklig.

 

När vi är klara med att definiera våra enskilda begrepp är det dags att använda dem till något. Det användningsområde som oftast kommer upp är det att formulera påståenden.

Argumentation

Filosofisk argumentationsanalys blandas ibland ihop med retorik. Är det inte samma sak, frågar många, båda handlar ju om vad som är ett bra argument? Det är på sätt och vis sant, men det handlar om två väldigt olika definitioner av ”bra”. Retoriken vill övertyga, eller åtminstone övertala, andra om en ståndpunkt. Alla argument som tjänar det syftet räknas som retoriskt bra. Argumentationsanalysen är istället ett verktyg för att själv förstå och lära sig något, ett sätt att hitta sin egen ståndpunkt. Ett filosofiskt bra argument är ett som du kan övertyga dig själv med och ärligt stå för. Du kan naturligtvis också använda analysen som metod för att ”plocka isär” någon annans argumentation.

Hur känner man igen ett argument som är bra på det filosofiska sättet? Till att börja med kan man konstatera att ett argument alltid också är ett påstående om något – om jag gör ett uttalande som bara är tomma ord, kan det inte användas som stöd för något annat (det blir då en så kallad plattityd eller platthet).

För att argumentet skall fungera måste det ingående påståendet vara sant. Om situationen är sådan att man inte lätt kan avgöra sanningen, måste man nöja sig med sannolikhet. Handlar påståendet om värderingar går det naturligtvis inte att applicera sanning eller sannolikhet, istället pratar man då om rimlighet. Detta är på sätt och vis en slags sannolikhet – sannolikheten att argumentets mottagare kommer att instämma i värderingen som hävdas. Dessa olika varianter av ett arguments kvalitet sammanfattar vi som kravet på hållbarhet. Ett exempel på ohållbar argumentation är när man gör ett ensidigt urval – det vill säga förtiger viss fakta och bara presenterar det som talar för ens egen sak. Eftersom sanningen har förvanskats kan inte argumentet anses hållbart.

Det andra stora kravet på ett argument är att det skall ha med saken att göra, det vill säga att argumentets påstående skall beröra ämnet som diskuteras och att det skall påverka hållbarheten hos det man argumenterar för. Vi kallar detta kravet på relevans. Det klassiska exemplet på irrelevant argumentation är personangrepp som använder fakta ur en viss del av en persons liv för att kasta tvivel över den personens förmåga på något helt annat område, eller helt enkelt smutskastar personen istället för att bemöta dess argument. Eftersom man då försöker implicera ett samband som inte finns, saknar argumentet relevans.

Jag har lagt fler exempel på dålig argumentation i en egen artikel.

Argumentationens delar

När vi skall analysera en argumentation vill vi sortera de ingående delarna i en viss struktur.

Först och främst måste vi veta vilken tes argumenten gäller. Detta är ståndpunkten som argumenten skall stärka eller försvaga. Det är värt att notera vilken typ av påstående som görs i tesen – om den är ett sakpåstående måste också argumenten vara det för att kunna styrka tesen, men om tesen är ett värdepåstående måste åtminstone något argument också vara det för att argumentationen skall hålla ihop. Tesen måste i vilket fall vara just ett påstående, eller åtminstone gå att översätta till ett påstående. Om man försöker ställa upp exempelvis en fråga som tes, blir det omöjligt att förstå hur argumenten förhåller sig till tesen.

Argument som talar direkt till tesen kallas huvudargument eller första ordningens argument. Sådana argument har en avgörande effekt på tesens styrka om man accepterar dem. Ofta är huvudargument generella, svepande, eller rentav vaga eftersom de sammanfattar ett helt ämnesområde – det är då absolut nödvändigt med underargument som förklarar och preciserar huvudargumentet.

Om ett argument istället siktar på att underbygga eller undergräva ett annat argument kallas det underargument eller andra ordningens argument. Ett sådant argument kan ibland få misslyckas utan att det behöver rasera hela strukturen. Men ofta är de bärande, eftersom det är här konkreta fakta presenteras som talar för eller mot något mer generellt påstående.

Argument som stärker den tes eller det argument de riktas mot kallas argument för eller pro-argument. Om man vill bevisa en viss tes är det naturligtvis bra att hitta så många pro-argument som möjligt.

Argument som istället används till att försvaga en ståndpunkt kallas argument mot eller contra-argument. Varför skall man ta med sådana, kanske du frågar dig? Dels är det en fråga om intellektuell ärlighet: om jag överväger att införliva en viss tes i min tankeverksamhet bör jag först utsätta den för så hård prövning som möjligt. Dels är det ett skydd mot framtida angrepp: genom att ta upp en meningsmotståndares invändningar i förväg får jag en chans att desarmera dem genom att komma på contra-contra-argument. Och om din analys gäller en existerande argumentation, snarare än en du konstruerat själv, måste du naturligtvis ta med alla argument som finns i ditt källmaterial.

När man analyserat klart kan argumentationen presenteras i en översikt.

Metaetik

Vad skiljer moraliska fenomen från icke-moraliska? Varför är en viss fråga moralisk istället för en faktafråga? Är moralen sann? Kan man bevisa att en viss etisk utsaga stämmer? Vad bygger man sådana bevis på?

I mitt allra första inlägg om moral och etik beskrev jag moral som en typ av mänskligt beteende. Detta är inte det enda möjliga sättet att beskriva det. Jag gjorde ett val att lägga fram det på det viset, inte för att jag nödvändigtvis tror att det är det mest riktiga utan för att jag misstänker att det är den typen av förklaring en nybörjare i ämnet lättast kan förstå.

Inom metaetiken kallas denna typ av teori för etisk naturalism. En naturalistisk förklaring går ut på att översätta moraliska påståenden till påståenden om något vi kan uppfatta i sinnevärlden – eller med andra ord i naturen. Exempel på en sådan översättning kan vara att ”det rätta” är lika med ”det som gör människor lyckliga.” Poängen med detta är att det moraliska språket ofta kan verka abstrakt och svårgripbart, och begrepp som ”godhet” eller ”rättvisa” kan verka hopplösa att definiera. Men om man kan säga att dessa begrepp egentligen bara är omskrivningar för något mer konkret, så blir etikerns jobb mycket enklare. Vid första anblick kanske ”lycka” eller ”nytta” verkar lika abstrakta, men tänk efter på hur du i praktiken läser av en annan människa när du möter henne: visst är det mycket lättare att uppfatta ifall hon är lycklig än ifall hon är rättvis? Naturalismen ger också enkla och användbara svar på frågorna jag inledde med: skillnaden mellan moraliskt och icke-moraliskt är bara språklig, moraliska frågor är faktafrågor, moralen har samma sanningsvärde som de fenomen den beskriver, man kan bevisa etiska påståenden lika väl som alla andra, och bevisen bygger på händelser och förhållanden som vi alla kan observera.

Men är det verkligen så att vi kan göra den här sortens enkla översättningar? Visst kan många hålla med om att exempelvis lycka är något gott, men är det det enda goda? Uttömmer en lyckokalkyl det moraliska begreppet, eller är det inte så att hur många olika goda ting vi än räknar upp så kvarstår själva godheten som något eget – närmare bestämt den egenskap alla de goda tingen har gemensam och som gör att vi alls kan placera dem på samma lista? Naturalismen vill att vi skall resonera oss fram med förnuftsskäl, men har vi inte ibland väldigt starka moraliska intuitioner som står emot alla förnuftiga argument? Förresten faller naturalisterna i den logiska fällan att de försöker härleda värderingar om hur något borde vara ur beskrivningar av hur det råkar vara. De filosofer som tycker att det ligger något viktigt i dessa protester kallas etiska intuitionister. Intuitionisterna menar alltså att det finns en unikt moralisk egenskap som gör något rätt eller fel. Detta ger delvis annorlunda svar på frågorna ovan: moraliska fenomen är de som har en moralisk egenskap, de skiljer sig från faktafrågor genom att de väcker moraliska känslor hos oss, en moral är sann om den har en korrekt uppfattning om moraliska egenskaper, efterom dessa egenskaper är verkliga måste det också vara möjligt att konstruera etiska bevis, och bevisen bygger på våra moraliska intuitioner.

Problemen för intuitionismen är lätta att se. En moralisk egenskap är inte identisk med någon annan egenskap som förekommer i världen, så det enda sättet att hitta den är genom reflektion. Med andra ord sker all argumentation och alla försök till bevis enbart med hänvisning till inre upplevelser, det finns inget yttre att peka på. Detta gör att intuitionister alltid kan anklagas för att vara subjektiva, man kan alltid fråga sig hur allmängiltiga deras intuitioner egentligen är.

Drar man den tanken till sin spets kan man tycka att både naturalister och intutionister gör samma misstag: de söker efter etisk kunskap, vilket leder dem in i olösbara debatter om sanning och bevis. I själva verket, säger en tredje grupp filosofer, är moraliska uttalanden inte påståenden om något över huvud taget. De är bara ett annat sätt att uttrycka känslor av gillande eller ogillande. Att kalla något gott eller ont är det samma som att säga ”Hurra!” eller ”Usch!” Detta liknar ju naturalismen genom att vara en typ av översättning, skillnaden är att emotivismen inte anser att det moraliska språket beskriver något – vilket gör att det inte kan finnas någon moralisk kunskap. Emotivister svarar alltså på de inledande frågorna genom att underkänna de flesta av dem: det finns egentligen inga moraliska fenomen eller frågor, och då kan förstås inte moral vara sann eller bevisas på något sätt.

Det finns något tilltalande i att hugga av den gordiska knuten på detta sätt, men det är svårt att undkomma den intuitionistiska protesten: är det verkligen detta vi menar med moral? Och även om det skulle råka vara en korrekt beskrivning på hur vi ibland använder moraliska uttryck, är det innerst inne detta vi vill att moralen skall vara?

Språkfilosofi

Om du kommit så här långt i denna blogg förstår du, eller hoppas åtminstone att du förstår, något som jag skrivit. Utmärkt. Hur gjorde jag för att förklara? Jo, jag använde ord, eller hur? Men hur vet du vad de orden betyder? Kan du vara säker på att jag använder orden på samma sätt som du? Är det inte mystiskt att vissa ord kan betyda flera olika saker, medan i andra situationer flera ord kan betyda samma sak? Varför har vi krånglat till det så?

För att undersöka vad ord är för något har vi en gren av filosofin som kallas ”semantik” – efter det grekiska ordet för ”tecken”. Vad det betyder är att man ser ord som något som står för något annat. När man filosoferar om språk på en grundläggande nivå är man intresserad av språkets koppling till verkligheten och vår kunskap om den. Kan vi göra bra beskrivningar av verkligheten med våra språkliga verktyg? Vad menas med ”bra” i det här fallet? Bestäms orden vi använder av vårt tänkandes regler eller är det tvärtom så att vårt tänkande styrs av vilka ord vi har för saker och ting?

Förutom att beskriva har språket en annan funktion som filosofer är intresserade av: att kommunicera. Om man ser sig kring i samhället blir det snabbt uppenbart att kommunikation används till en mängd andra saker än att beskriva verkligheten på ett opartiskt och filosofiskt vis. En av de vanligaste saker vi gör är att försöka övertyga våra medmänniskor om det ena eller andra. I den moderna mediaåldern blir vi formligen översköljda av budskap som vill få oss att tänka eller handla på ett visst sätt. Filosofin analyserar alla dessa budskap genom att bryta ned dem i individuella ”argument” och sedan bedöma hur bra varje argument är. Att lära sig en sådan analysmetod är en form av intellektuellt självförsvar.

Semantik

Argumentation